Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný a prijatý spoločnosťou SLOVAKIA TOP ESTATES, s.r.o., so sídlom Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava-Ružinov, IČO: 36276065 (ďalej len„spoločnosť RE/MAX SR“), ktorá je výhradným držiteľom regionálnej franšízy RE/MAX pre Slovenskú republiku.

 • Realitnou kanceláriou RE/MAX sa rozumie fyzická či právnická osoba, podnikajúca na území Slovenskej republiky v oblasti obchodu s realitami, ktorá je na základe zmluvy o franšíze uzatvorenej so spoločnosťou RE/MAX Slovakia zmluvne oprávnená k využívaniu systému RE/MAX.

 • Každá realitná kancelária RE/MAX je nezávisle vlastnená a prevádzkovaná.

 • Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná kancelária RE/MAX poskytuje realitné služby. Ak klient usúdi, že služby poskytované príslušnou realitnou kanceláriou RE/MAX sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje výhrady (ďalej len "reklamácie") u príslušnej realitnej kancelárie RE/MAX.

 • Príslušná realitná kancelária RE/MAX spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol na aktuálne platnom formulári prijatom v danú dobu spoločnosťou RE/MAX Slovenská republika. Klient má právo na kópiu reklamačného protokolu. Formulár Reklamačného protokolu je v elektronickej podobe k stiahnutiu na internetových stránkach spoločnosti RE/MAX Slovenská republika www.remax-slovakia.sk (alebo na konci tejto stránky).

 • Reklamácia bude príslušnou realitnou kanceláriou RE/MAX vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôrdo 2 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa realitná kancelária RE/MAX s klientom písomne nedohodne inak.

 • Reklamáciu môže realitná kancelária RE/MAX uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú.

 • Pokiaľ realitná kancelária RE/MAX uzná reklamáciu za oprávnenú, vykoná na svoje náklady úkony, ktorými nežiadúci stav odstráni a poskytne klientovi náhradu. Náhradou sa rozumie predovšetkým zľava na poskytovaných realitných službách. Realitná kancelária RE/MAX zašle kópiu reklamačného protokolu, vrátane informácie o vybavení reklamácie, spoločnosti RE/MAX Slovakia.

 • Pokiaľ realitná kancelária RE/MAX uzná reklamáciu za neoprávnenú, informuje o tom neodkladne klienta. Realitná kancelária RE/MAX zašle kópiu reklamačného protokolu, vrátane informácií o vybavení reklamácie, spoločnosti RE/MAX Slovakia. Spoločnosť RE/MAX Slovakia vyhodnotí reklamáciu a v prípade, že ju uzná úplne alebo čiastočne ako oprávnenú, vyzve príslušnú realitnú kanceláriu RE/MAX, aby vykonala náležitú nápravu podľa pokynov spoločnosti RE/MAX Slovakia.

 • Na základe zistení učinených z reklamačných protokolov vyvodzuje realitná kancelária RE/MAX a spoločnosť RE/MAX Slovakia dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií.

 • Realitná kancelária RE/MAX a spoločnosť RE/MAX Slovakia zaisťuje ochranu poskytnutých osobných údajov klientov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 • Tento reklamačný poriadok je záväzný pre všetky realitné kancelárie RE/MAX na území Slovenskej republiky.

 • Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 2. mája 2006. Tento reklamačný poriadok môže byť zmenený iba spoločnosťou RE/MAX Slovenská republika.

Prijatý dňa 2. mája 2006 spoločnosťou RE/MAX Slovakia. RE/MAX Slovakia

Príloha Veľkosť
Reklamačný formulár (ods) 19.64 KB
Reklamačný formulár (xls) 20.5 KB
Reklamačný formulár (pdf) 46.21 KB