Ohodnotenie nehnuteľnosti

Častokrát sa neoddeliteľnou súčasťou kúpy nehnuteľnosti stane získanie odborného znaleckého posudku hodnoty nehnuteľnosti.

Znalecký posudok má nielen informatívny charakter ohľadne technického stavu a hodnoty nehnuteľnosti, ale je nevyhnutnou súčasťou pri právnych úkonoch spojených so získaním úveru v banke na kúpu nehnuteľnosti, pri žiadosti o zmenu predmetu záložného práva či pri akomkoľvek ručení nehnuteľnosťou.

Preto je nevyhnutné, aby znalecký posudok vypracoval odborník zapísaný v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Takýto súdny znalec musí mať taktiež poistenie zodpovednosti za škodu, čím Vám taktiež ručí za kvalitu vypracovaného posudku.

Pre získanie kvalifikovaného znaleckého posudku Vám ako súčasť našich služieb zabezpečíme fundovaného znalca v obore stavebníctva s dlhoročnou praxou, ktorý spolupracuje s našou kanceláriou od jej vzniku.

Náš znalec Vám zabezpečí posudok na všetky druhy nehnuteľností, pričom budú dodržané všetky potrebné vyhlášky a zákony Výšku poplatku za znalecký posudok si určuje znalec sám podľa svojho platného cenníka v čase vyhotovenia posudku.