Právny servis

Predaj, kúpa i prenájom nehnuteľnosti sú druhom obchodu, v ktorom ide o Vaše peniaze a preto je istota, že všetko prebehne bez problémov, jedným z dôležitých faktorov, ktorý ovplyvňuje klientov pri výbere realitnej kancelárie.

My to vieme. A preto Vám v RE/MAX Family tento pocit istoty vieme zaručiť!

Spolupracujeme s dvoma nezávislými advokátskymi kanceláriami v Nitre, kanceláriou JUDr. Ivana Drdoša a kanceláriou JUDr. Petra Havlíka, ktorých služby a cenné rady sú Vám počas priebehu obchodu plne k dispozícií a ktorí dohliadajú na bezproblémovú realizáciu každého obchodného prípadu.

Taktiež Vám ako jedna z mála kancelárií v Nitre zaručíme, že zmluva o prevode vlastníctva Vašej vysnívanej nehnuteľnosti bude spísaná naozaj odborne a kvalifikovane formou autorizovanej zmluvy.

Autorizácia zmlúv predstavuje najvyššiu formu právnej ochrany, ktorú je v súčasnosti možné na Slovensku zabezpečiť. V zmysle zákona o advokácii sa pod autorizáciou zmluvy rozumie:

  • spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti,
  • zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, v prípade neistoty totožnosti vykoná advokát potrebné zisťovanie, prípadne vyzve účastníkov na doloženie listín potvrdzujúcich ich totožnosť,
  • posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom,
  • posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody.

Autorizáciu zmluvy advokát potvrdí v doložke o autorizácii, ktorá je súčasťou zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti, pričom je povinný účastníkov informovať o výške svojho poistného krytia a poisťovni, v ktorej je poistený pre prípad škody v súvislosti s predmetnou zmluvou.

Vďaka autorizovaným zmluvám Vás už nebudú čakať ďalšie poplatky navyše u notára za overenie podpisov. Pri podaní vkladu na príslušný katastrálny odbor, bude prepis nového vlastníka vďaka autorizovaným zmluvám vykonaný do 20 dní od podania návrhu, oproti 30 dňom pri štandardných zmluvách.

Takáto profesionálne spracovaná zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti Vám rovnako zabezpečí minimalizovanie možnosti prerušenia resp. zamietnutia vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho, čo sa často stáva pri neodbornom spracovaní zmlúv.